Kurs/Modul 0

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dr.in Renate Deininger, FH-Campus Wien, bei der Eröffnung des Lehrgangs

Das erste Modul (Modul 0) des Projekts Public Management Platform (PMP), finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, fand von 3. -6. Oktober 2012 in den Räumlichkeiten des Lead Partners des Projekts, des Studiengangs Public Management der FH-Campus Wien, statt. Die ca. 40 TeilnehmerInnen dieses ersten, viertägigen Lehrmoduls, die aus der TwinRegion Wien-Bratislava zusammengekommen waren, wurden mit den Grundsätzen von Public Governence vertraut gemacht und hatten in verschiedenen Workshops die Möglichkeit, das Inhalt der Vorträge zu vertiefen und anzuwenden. Das Modul wurde, wie das gesamte Projekt, in den Sprachen Deutsch und Slowakisch mit Simultanübersetzung durchgeführt.

Das Modul wurde eröffnet von Studiengangsleiterin Dr.in Renate Deininger des Studiengangs Public Management der Campus Wien und Prorektor Dr. Stanislav Filip der Hochschule für Management und Ökonomie in Bratislava , die beide die Wichtigkeit von grenzübergreifenden Kooperationen, speziell im Verwaltungsbereich, betonten.

In diesem für den restlichen Lehrgang grundlegenden Modul wurden moderne Strömungen und aktuelle Trends von Public Management präsentiert und diskutiert. Neben einem Überblick über die Grundsätze von guter Verwaltungsführung, die Geschichte der Verwaltung in der Slowakei und in Österreich, deren politisches System und Schlüsselprobleme in den Verwaltungen, wurde auch auf Neuerungen und aktuelle Trends in Bezug auf Public Governance und –Management eingegangen. Neue Steuerungselemente und die revolutionären Möglichkeiten von e-government waren ebenso auf der Agenda wie das hochaktuelle Thema der Gemeindekooperationen und -fusionen. Beendet wurde das Modul am 4. Tag mit dem Thema Partizipation und neue Mitbestimmungsmodelle.

In verschiedenen Workshops und Gruppenarbeiten wurden die Themen vertieft und das kreative Potenzial der TeilnehmerInnen gefordert.

Beim gemeinsamen Abendessen am ersten Tag konnten die TeilnehmerInnen aus der Slowakei die österreichische Cuisine kennenlernen und dabei die Diskussionen mit den österreichischen KollegInnen vertiefen.

Die positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen zeigten, dass das Modul „Public Governance“ auf reges Interesse gestoßen ist und die Grundlage für die weiteren, spannenden Lehreinheiten und den interkulturellen Verwaltungsaustausch in der TwinRegion geschaffen wurde.


Prvý modul (Modul 0) projektu Public Management Platforma (PMP), financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa konal od 3.-6. Októbra 2012 v priestoroch Lead Partnera projektu, študijného odboru Public Management na FH-Campus vo Viedni. Okolo 40 účastníkov tohto prvého, štvordňového modulu, ktorí prišli z TwinRegiónu Viedeň-Bratislava, sa oboznámilo so základmi Public Governance a na rôznych workshopoch mali možnosť prehĺbiť si obsah prednášok a použiť ho. Modul prebiehal, ako aj celý projekt, v nemeckom aj slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Modul otvorila vedúca študijného odboru Public Management na FH-Campus vo Viedni Dr. Renate Deininger a prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave doc. Ing. Stanislav Filip, PhD., ktorí zdôraznili dôležitosť cezhraničnej spolupráce špeciálne v oblasti verejnej správy.

V tomto základnom module pre celý ďalší vzdelávací kurz sa prezentovali a diskutovali moderné prúdy a aktuálne trendy manažmentu verejnej správy. Popri prehľade východísk dobrého spravovania, histórii verejnej správy na Slovensku a v Rakúsku, ich politických systémoch a kľúčových problémoch vo verejnej správe sa prešlo aj na novinky a aktuálne trendy v súvislosti s Public Governance a manažmentom verejnej správy. Nové prvky riadenia a revolučné možnosti e-governmentu boli taktiež súčasťou agendy, ako aj vysoko aktuálna téma spolupráce obcí a ich zlučovania. Modul bol ukončený 4. deň témou participácie občanov a modelov spolurozhodovania.

V rôznych workshopoch a v skupinovej práci sa prehĺbili témy, pričom sa vyžadoval kreatívny potenciál účastníkov.

Pri spoločnej večeri v prvý deň mohli účastníci zo Slovenska spoznať rakúsku kuchyňu a prehĺbiť diskusiu s rakúskymi kolegami.

Pozitívna spätná väzba ukázala, že modul "Public Governance" vyvolal živý záujem a položila základ pre ďalšie a zaujímavé obsahy vzdelávania a tiež interkultúrnu výmenu v oblasti verejnej správy v TwinRegióne.Programmablauf/Program: