Kurs/Modul 1

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche


Von 7. bis 10. November 2012 wurde in den neuen Räumligkeiten der VŠEMVS und im Seniorenheim in Ružinov/Bratislava das Modul 1 – Lebensqualität des Lehrganges Public Management Platform durchgeführt. Das Modul fand unter der Leitung von Dozentin Ing. Marta Hamalova, CSc. statt, die zusammen mit dem Projektteam sowie den ExpertInnen aus der Slowakei und Österreich das viertägiges Programm vorbereitet hat. Begrüßt wurden die TeilnehmerInnen am ersten Tag von der Rektorin der VŠEMVS Professor Ing. Viera Cibáková, CSc., die sich in diesem Zusammenhang auch für das Interesse und die Teilnahme am Kurs bedankte.

Vorträge und Workshops wechselten sich ab und die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit das Thema Lebensqualität ausführlich zu diskutieren. Besonders die Aktualität der Inhalte von Dozentin PhDr. Kvetoslava Repková, PhD. und Dozent PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. des Forschungsinstitutes für Arbeit und Familie, sowie von Mgr. Jakub Bednárik des Magistrates Bratislava und Mgr. Bruno Konečný vom Gemeinde- und Städtebund der Slowakei wurden sehr begrüßt. Methodisch fand vor allem der Workshop der österreichischen ExpertInnen Mag. Birgit Fischer und Mag. Andreas Friedrich, beide MitarbeiterInnen der Agnes Streissler Agentur - wirtschaftspolitische Projektberatung, Anklang. Die Vorträge von Mag. Heidrun Maier-de Kruijff vom VÖWG und Dr. Karl Müller von WISDOM lieferten viel Diskussionsstoff .

Der Programmhöhepunkt des Moduls 1 war die Exkursion zum Seniorenheim in Ružinov (RDS). Mgr. Henrieta Valková, die Direktorin der Sektion für Soziales in Ružinov organisierte den Besuch, begrüsste die TeilnehmerInnen und führte durch das Programm. Sie stellte den Stadteil Ružinov und dessen Pläne und Massnahmen im Bereich der sozialen Dienstleistungen vor. Auch der Bürgermeister Ing. Dušan Pekár und sein Vertreter Ing. Vladimír Sloboda nahmen an diesem Programmpunkt teil. Die Direktorin des RDS Mgr. Ľubica Karelová stellte die Aufgaben, Ziele und Historie des RDS vor und führte die TeilnehmerInnen durch das Seniorenheim. Eine Gruppe von SeniorInnen gab darüber hinaus eine kurze musikalische Darbietung und die TeilnehmerInnen nutzten die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Einziger Wermutstropfen: trotz verbindlicher Anmeldungen der slowakischen TeilnehmerInnen, besuchte wiederum nur ein kleiner Teil das Modul 1.V dňoch 7. až 10. novembra 2012 sa v nových priestoroch VŠEMVS a v Ružinovskom dome seniorov uskutočnil modul 1 vzdelávacieho kruzu Public Management Platforma s názvom „Kvalita života“, ktorý je druhým realizačným výstupom projektu PUMAKO realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na roky 2007 až 2013. Vzdelávanie sa uskutočnilo pod garanciou doc. Ing. Marty Hamalovej, CSc., ktorá spolu s projektovým tímom a národnými expertmi Slovenskej republiky a Rakúska pripravili pre účastníkov vzdelávania štvordňový program. Na začiatku prvého dňa účastníkov vzdelávania osobne privítala rektorka VŠEMVS prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá sa poďakovala účastníkom vzdelávania za prejavený záujem a aktívnu účasť na workshopoch – praktickej časti kurzu. Následne sa tri dni striedali prednášky a workshopy, na ktorých národní experti a účastníci kurzu riešili najaktuálnejšie otázky kvality života obyvateľov v projektovom regióne Slovenska a Rakúska. Účastníci kurzu pozitívne hodnotili aktuálnosť a metodiku vedenia prednášok a workshopov , doc. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, PhD., doc. PhDr. Rastislava Bednárika, CSc. z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Mgr. Jakuba Bednárika z magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mgr. Bruna Končeného zo Združenia miest a obcí Slovenska. Rovnako pozitívne ocenili prínos rakúskych národných expertov Mag. Birgit Fischerovej a Mag. Andreasa Friedricha z Agentúry Agnes Streissler - hospodársko-politického projektového poradenstva, Mag. Heidrun Maier-de Kruijff, riaditeľky Združenia verejnej ekonomiky a hospodárstva Rakúska a Dr. Karla Muellera, riaditeľa rakúskeho centra infraštruktúry WISDOM. Vyvrcholením programu vzdelávania Modulu 1 bola záverečná exkurzia, ktorá sa uskutočnila v Ružinovskom dome seniorov. Účastníkov privítala a celý program viedla vedúca odboru sociálnych vecí MÚ Ružinov Mgr. Henrieta Valková, ktorá predstavila MČ Ružinov, plány a opatrenia v oblasti sociálnych služieb. Veľkým prínosom pre úspech celého modulu bola aj osobná účasť Ing. Dušana Pekára – starostu mestskej časti Ružinov ako aj jeho zástupcu Ing. Vladimíra Slobodu. Riaditeľka RDS Mgr. Ľubica Karelová predstavila poslanie, ciele a východiská zariadenia sociálnych služieb a sprevádzala účastníkov po celom zariadení. Krátke hudobné vystúpenie pripravili aj seniori žijúci v Ružinovskom dome seniorov, ktorým oživili bohatý pracovný program. Možnosť overenia teórie v praxi vyvolala rozsiahlu a plodnú diskusiu slovenských a rakúskych expertov.

Na záver je možné s poľutovaním konštatovať, že na vzdelávaní v rámci modulu 1 sa zúčastnilo viac rakúskych ako slovenských účastníkov napriek tomu, že svoju účasť písomne potvrdili . Projektový tím verí, že slovenská účasť na ďalších moduloch vzdelávania bude lepšia.