Kurs/Modul 4

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche


Von 6. bis 9. März fand in der VŠEMvs Modul 4 Infrastruktur und Mobilität statt.

Am ersten Tag standen die Themen Raumplanung und die Gewährleistung kommunaler Infrastruktur im Mittelpunkt. Herr Mag. Humer von der Universität Wien gab einen Überblick über die Raumplanung in Österreich, Frau Doz. Ing. arch. R. Štěpánková, PhD., der FZKI SPU in Nitra, legte den inhaltlichen Schwerpunkt auf die Bedeutung und Nutzung des öffentlichen Raums in der Slowakei. Die Gewährleistung kommunaler Infrastruktur in Österreich wurde von Herrn Mag. Biwald, Geschäftsführer des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung, präsentiert. Frau Doz. Ing. E. Beňová, CSc. und Frau Doz. Ing. E. Neubauerová, PhD. der VŠEMvs in Bratislava beleuchteten die slowakische Seite.

Der zweite Tag widmete sich dem Thema des kommunalen Facility Managements. Anhand praktischer Beispiele erläuterte Herr Mag. Maimer vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung Strategien und Umsetzung in Österreich. Frau Ing. Eva Balážová, Präsidentin der Gesellschaft für der Kommunalökonomie der Slowakei, sprach über die slowakischen Herausforderungen in diesem Bereich, vor allem PPP-Modelle betreffend.

Am dritten Tag stellte Frau Mgr. Behrová die Grundzüge der öffentlichen Beschaffung und ihre Umsetzung in der Slowakei vor. Der kommunale öffentliche Verkehr stand am Nachmittag im Mittelpunkt der Diskussionen.

Der letzte und vierte Tag war eine Exkursion zu den Verkehrsbetrieben der Stadt Bratislava DPB, im Zuge derer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Busremise in Petržalka und die Trolleybus Remise auf der Hroboňova Strasse besichtigten. Schlusspunkt der Exkursion wat der Besuch des Verkehrsmuseums in Bratislava mit einem Fachvortrag zur Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Slowakei.


V dňoch 6. – 9. marca 2013 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave privítala na svojej pôde účastníkov rakúsko-slovenského vzdelávacieho projektu PUMAKO na 4.module s názvom Infraštruktúra a mobilita.

Prvé tri dní modulu boli orientované prednáškovo. Počas nich sa účastníci dozvedeli o základných regulatívoch usmerňujúcich rozvoj infraštruktúry, t.j. územnom plánovaní v Rakúsku, ktoré predstavil Mag. A. Hummer a na Slovensku, ktoré uviedla doc. Ing.arch. R. Štěpánková, PhD. z FZKI SPU v Nitre. Ďalšie prednášky sa zameriavali na pochopenie základných pojmov súvisiacich s infraštruktúrou prednostne zabezpečovanou a garantovanou miestnou samosprávou a pochopenie prístupov, ktoré sa uplatňujú pri budovaní a prevádzkovaní infraštruktúrnych zariadení v Rakúsku a na Slovensku. Za rakúsku stranu ako expert na danú problematiku vystúpil Mag. P. Biwald (KDZ centrum vo Viedni) a slovenskú stranu reprezentovali doc. Ing. E. Beňová, CSc. a doc. Ing. E. Neubauerová, PhD. (VŠEMVS v Bratislave).

Druhý deň sa venoval chápaniu a implementácii „facility manažmentu“ na miestnej úrovni, ktorý priblížili Mg. A. Maimer z KDZ centra vo Viedni a Ing. Eva Balážová – prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Tretí prednáškový deň predstavila Mgr. T. Behrová verejné obstarávanie a jeho praktickú aplikáciu v podmienkach Slovenska. V popoludňajších hodinách sa účastníci projektu z úst Ing. M. Dekánka dozvedeli o zabezpečovaní verejnej hromadnej dopravy a o alternatívnych systémoch vo verejnej doprave.

Posledný štvrtý deň modulu bol zameraný prakticky. Počas exkurzie, ktorá sa realizovala formou jazdy autobusom mestskej hromadnej dopravy DPB, a.s., účastníci navštívili vozovňu autobusov v Petržalke a vozovňu trolejbusov na Hroboňovej ulici (kde sa previezli krátkou jazdou aj v historickým trolejbusom). Exkurziu ukončila návšteva Múzea dopravy v Bratislave, kde sa účastníci formou odborného výkladu a názorných ukážok oboznámili s vývojom verejnej dopravy na Slovensku.